top of page

TRIVSELSREGLER

Trivselsregler

 

På Bjørgvin Montessoriskole vil vi at alle, barn og voksne, skal ha det trygt og godt. Vi mener at alle har visse rettigheter:

 

 • Rett til trygghet

 • Rett til respekt

 • Rett til å bli hørt

 • Rett til å lære

 • Rett til å delta

 

For å oppnå disse rettighetene må alle følge noen trivselsregler, som gjelder både på skolen og på utflukter eller turer arrangert i skolens regi. Disse reglene er:

 

 1. Møt alltid frem til avtalt tid. Ta med melding dersom du har vært borte fra skolen, eller kommer for sent.

 2. Beveg deg rolig i klasserom, gang og trapper.

 3. De som arbeider, må få ro til å konsentrere seg uten å bli forstyrret.

 4. Vis at du har respekt for læreren ved å lytte til beskjeder.

 5. Vis at du kan lytte til andre slik du selv ønsker å bli lyttet til.

 6. Vis respekt for skolens materiell og utstyr, og andre sine ting. Dersom du ødelegger noe bevisst, må du og foreldrene dine erstatte dette.

 7. Vis at du bryr deg om hvordan de andre elevene har det. Alle har medansvar for at andre skal trives.

 8. Vold, trusler om vold, truende eller krenkende språk eller atferd er ikke tillatt.

 9. Vis at du ønsker å løse konflikter på en konstruktiv måte.

 10. Ta kontakt med en voksen dersom du oppdager at andre blir ertet gjentatte ganger. Da hjelper du både den som erter og den som blir ertet.

 11. Alle elever må oppholde seg ute i ”utetiden” dersom ikke annen tillatelse er gitt fra lærer.

 12. Elevene må kun forlate skolens område med tillatelse fra lærer.

 13. Alle hjelper til med å holde skolen ren og ryddig både ute og inne.

 14. Elever skal overholde skolens totalforbud mot å nyte tobakk, alkohol eller andre rusmidler

 15. Det er forbudt å ha med seg farlige gjenstander eller våpen på skolens område.

 16. Alle følger skolens regler knyttet til teknologisk utstyr som smarttelefoner, lesebrett, bruk av skolens nettverk, strømmetjenester osv.

Hovedansvaret for barnas oppdragelse ligger hos foreldrene, men skolen skal sammen med foreldrene forberede elevene på en fremtidig rolle som ansvarlige samfunnsborgere, arbeidstakere og foreldre. Sammen med oppdragelsen i hjemmet skal undervisningen på skolen være et element i den helhetlige oppdragelsen. Det er viktig at elevene lærer at alt vi sier og gjør får konsekvenser for oss selv og andre rundt oss. Hvis vi ikke følger trivselsreglene, vil det få negative konsekvenser for miljøet og barna kan oppleve utrygghet og mistrivsel. Hvis vi derimot følger trivselsreglene, får vi en trygg og trivelig skole hvor alle kan lære i et positivt miljø.

Det er foresatte som avgjør om elevene får sykle eller bruke elsparkesykkel til og fra skolen. Disse medbringes på eget ansvar. Vi anbefaler bruk av sykkelhjelm.

Selv om både elever og lærere har et felles ansvar, er det de voksne som har hovedansvaret for å ivareta et godt faglig og sosialt miljø. Negativ atferd må tas på alvor, enten det gjelder mellommenneskelige forhold eller hærverk på skolens utstyr. Ii første omgang er det viktig å avklare situasjonen med de involverte. Dersom ikke det hjelper, vil det være nødvendig med ytterligere tiltak og møte med foreldre.

Tiltak ved brudd på trivselsreglene:

 

Ved brudd på skolens trivselsregler kan det være nødvendig å benytte følgende reaksjonsformer:

 • Samtale mellom elev og lærer

 • Samtale med rektor

 • Elevens frihet kan innskrenkes, for eksempel valg av arbeidsplass, valg av arbeid og aktivitet, valg av arbeidsmetode, valg av arbeidsplan, valg av arbeidskamerater eller utelukkelse på deltakelse av turer og utflukter.

 • Melding til hjemmet eller møte mellom elev, foresatte og lærer

 • Eleven vises bort fra timen eller uteområdet

 • Elever på 1.-7. trinn kan vises bort fra skolen for enkelttimer eller for resten av dagen. Foresatte kontaktes av skolen før utvisning.

 • Elever på 8.-10. trinn kan vises bort fra skolen inntil tre dager.

IMG_1393.jpg

I konfliktsituasjoner må det alltid vurderes å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak før det blir gjort vedtak om bortvisning. Eleven må alltid få en mulighet til å uttale seg til rektor før bortvisning.

 

Læreren rådfører seg med rektor som tar beslutning om utvisning fra timen eller resten av dagen. For elever fra 1.-7. trinn må daglig leder varsle foreldrene før eventuell utvisning resten av dagen.

 

Skolearbeid som eleven ikke får gjort på grunn av uro, bråk eller lignende må gjøres hjemme etter avtale med lærer.

 

Ved vedtak om utvisning gjelder regler i forvaltningslovens kap. IV – VI. Statens utdanningskontor i Hordaland er klageinstans.

bottom of page